Vergoedingen

Contractvrij werken

Vanuit je basisverzekering heb je recht op vergoeding van psychologische zorg in de generalistische basis GGZ. Momenteel werk ik zonder contracten met zorgverzekeraars. De steeds meer toenemende invloed van zorgverzekeraars op de inhoud van de beroepsuitoefening en de toenemende administratieve druk zijn voor mij redenen om contractvrij te werken. Ik vind de focus op inhoudelijk goede en persoonlijke behandelingen voor mijn cliënten het belangrijkst. Zie ook voor meer informatie op de site van de contractvrije psycholoog. 

Contractvrije PsycholoogDat betekent dat als je een zuivere restitutiepolis hebt je de behandeling meestal voor 90 tot 100% vergoed krijgt door je zorgverzekeraar. Heb je een naturapolis dan krijg je een deel vergoed; hoeveel hangt af van welke polis je hebt.


Kosten en vergoeding verzekerde zorg :

Psychologische zorg wordt vergoed vanuit het basispakket en is dus niet afhankelijk van eventuele aanvullende pakketten. In alle gevallen geldt dat het eigen risico wordt aangesproken bij de vergoeding van de behandeling (385 euro in 2021). Als je nog geen andere zorgkosten hebt gemaakt, dien je dit eigen risico eerst nog zelf te betalen. 

Voor behandeling in de Generalistische Basis GGZ gelden de door de NZa (Nederlandse Zorg Autoriteit) bepaalde tarieven. Als tarief wordt in de praktijk 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven gehanteerd. De zorg is hierbij ingedeeld in zorgproducten (prestaties), waarvoor een vaste prijs wordt gehanteerd. Elk product bevat een aantal minuten dat maximaal besteed kan worden aan de behandeling. De maximumtarieven voor de prestaties in de gb-ggz voor 2021 vind je in het volgende schema:

** De prestatie Onvolledig behandeltraject (OVP) met het daarvoor geldend tarief, wordt o.a. in rekening gebracht voor een intake zonder vervolgbehandeling (tot 120 minuten) , wanneer geen sprake is van een DSM-classificatie of wanneer vroegtijdig wordt geconcludeerd dat er een indicatie is voor behandeling binnen de Specialistische GGZ (SGGZ).

Ook kun je het volgende document downloaden.

Tarieven NZA (2021)

Belangrijk: vanaf 1-1-2022 overgang naar Zorg Prestatie Model

Vanaf 01-01-2022 wordt landelijk binnen de GGZ een nieuw bekostigingssysteem ingevoerd; het Zorg Prestatie Model. Er wordt dan niet meer gewerkt met bovenstaande zorgproducten maar per sessie gedeclareerd. Voor de overgang naar dit nieuwe model, moeten alle GGZ praktijken op 31-12-2021 alle lopende behandeltrajecten afsluiten en declareren volgens de oude wijze. Vanaf 1-1-2022 kunnen er nieuwe trajecten worden opgestart volgens de regels van het Zorg Prestatie Model. Houd er rekening mee dat je dan opnieuw eigen risico verschuldigd bent aan je zorgverzekeraar. Dit dubbele eigen risico is een politieke keuze. Voor meer informatie over het Zorg Prestatie Model en wat dit voor gevolgen heeft voor cliënten, wordt verwezen naar de website van de beroepsvereniging LVVP:

​https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/


Verzekerde Zorg

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heb je een verwijsbrief van de huisarts nodig en dient er sprake te zijn van een DSM-V classificatie. De zorgverzekeraar vergoedt bij verzekerde zorg altijd een deel van je behandeling. Wat er vergoed wordt hangt af van je zorgverzekeraar en de polis die je hebt afgesloten. In de meeste gevallen wordt de behandeling voor cliënten met een zuivere restitutie polis voor 90-100% vergoed. Cliënten met een natura polis krijgen een deel vergoed, hoe hoog dit is verschilt per verzekeraar, maar gemiddeld wordt 65-80 % van het marktconforme tarief vergoed. Je eigen risico wordt bij beide polissen eerst met je verrekend door de zorgverzekeraar. Laat jezelf uitgebreid informeren. Aanbevolen wordt om zelf contact op te nemen met je zorgverzekeraar en te vragen welk percentage vergoed wordt  bij niet-gecontracteerde zorg binnen de generalistische Basis GGZ.

 

Niet verzekerde (basis-pakket) zorg (OVP)

De behandeling in de Generalistische Basis GGZ wordt voor de meeste psychische classificaties (DSM-V) vergoed door de zorgverzekeraars. Een aantal klachten en diagnoses wordt echter (sinds 2013) niet meer vergoed, waaronder aanpassingsstoornissen, werkproblemen en relatieproblemen. Voor deze klachten kun je wel behandeld worden, echter moet je zelf de kosten voor behandeling betalen. Je hebt in dit geval geen verwijzing van de huisarts nodig. Daarnaast kunnen er andere redenen zijn dat je er zelf voor kiest om de behandeling niet door de zorgverzekeraar te laten vergoeden. Behandeling van onverzekerde zorg kost in de praktijk €97.50 euro per particulier consult (45 minuten directe en 15 minuten indirecte tijd) gebaseerd op het NZA maximumtarief voor 2021(dat is vastgesteld op €114,41 per sessie) en is vrijgesteld van BTW. Het gaat ook niet ten koste van je eigen risico. Een dubbele sessie (90 minuten) kost €195 euro.

Mocht je twijfelen, kijk dan de polisvoorwaarden van je zorgverzekering goed na of neem contact op met de praktijk. 

Voor schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan bijvoorbeeld bedrijfsarts, verzekeringsarts, centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) of andere partij binnen sociaalrechtelijke wetgeving wordt bij de betreffende instantie €89.50 in rekening gebracht.


No Show en annulering

Als je je afspraak wilt annuleren of verzetten, dan is dit uiteraard mogelijk en dan kun je dit zelf doen door een email te sturen of telefonisch contact op te nemen (bij geen gehoor een bericht achter te laten), uiterlijk 24 uur voor de afspraak. Mocht je, ongeacht de reden, niet binnen 24 uur voor de afspraak hebben geannuleerd dan is het beleid van Boon Psychologie dat er kosten in rekening worden gebracht. Voor een enkele sessie wordt €55 in rekening gebracht, voor een dubbele sessie €97,50. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.


Betalingsvoorwaarden

De kosten voor de behandeling betaal je eerst zelf aan Boon Psychologie. Elke sessie zal een voorschot factuur (a 55 euro per sessie) worden opgemaakt. Na afronding van de behandeling betaal je het restant van het traject (totaalbedrag van het geleverde zorgproduct minus de reeds voldane voorschotten). Hiervoor wordt een eindfactuur opgemaakt. Daarnaast ontvang je na afronding van het traject ook één overzichtsfactuur met daarop alle benodigde gegevens voor de zorgverzekering. Deze factuur kun je zelf voor vergoeding indienen bij je zorgverzekeraar. Dit houdt dus in dat je pas na afronding van je behandeling (een deel van) de kosten vergoed kunt krijgen door je zorgverzekeraar en de resterende totaalkosten betaalt.

Ik stel het op prijs wanneer er ter plaatse aan de sessiekosten wordt voldaan middels pinbetaling. Facturen graag binnen 14 dagen voldoen. Wanneer facturen niet tijdig worden vergoed zonder opgaaf van reden, kan ik besluiten om geen vervolgsessies te plannen.


Overige betalingsvoorwaarden

Voor Overige betalingsvoorwaarden zie dit document:

Overige Betalingsvoorwaarden.

Heb je vragen, neem dan gerust contact op.