Vergoedingen en tarieven

Contractvrij werkende GZ psycholoog

Vanuit je basisverzekering heb je recht op vergoeding van psychologische zorg in de generalistische basis GGZ. Door contractvrij te werken, is Boonpsychologie niet afhankelijk van eisen die zorgverzekeraars stellen aan hoe behandelingen worden vormgegeven. Het stelt therapeuten in staat om zorg te leveren die bij de cliënt past en om zelf de kwaliteitseisen van deze zorg te bepalen. Bovendien kan de privacy beter gewaarborgd worden, omdat er minder cliëntengegevens gedeeld hoeven te worden met de zorgverzekeraar. De focus ligt op inhoudelijk goede en persoonlijke behandelingen voor mijn cliënten. Zie ook voor meer informatie op de site van de contractvrije psycholoog. 

Contractvrije Psycholoog


Verzekeraars

Welke zorgverzekeraar hoort bij wie?

VGZ                                              Menzis                                        CZ                     Achmea                            ONVZ

Bewuzt                                   Anderzorg                                 OHRA                     FBTO                                  PNOZorg

IZA                                            HEMA                                         Nationale Ned.    Pro Life                              VvAA

United Consumers          PMA                                             CZ                               AON                                    Jaaah.

IZZ                                            Menzis                                         Just                             Interpolis

Univé                                                                                               CZ Direct              De Friesland Zorgverzekeraar

UMC                                                                                                                                    Zilveren Kruis ZieZo

VGZ                                                                                                                                      Zilveren Kruis

ZEKUR

Besured

National Academic

Promovendum

DSW                                    ASR                                     EUCARE                             Eno                            Zorg en Zekerheid

Stad Holland             De Amersfoortse              Aevitae                               Salland                       AZVZ

DSW                             Ditzo                                                                                           Zorgdirect               Zorg & Zekerheid

InTwente                  Aevitae

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

Kosten en vergoeding verzekerde zorg :

Psychologische zorg wordt vergoed vanuit het basispakket en is dus niet afhankelijk van eventuele aanvullende pakketten. In alle gevallen geldt dat het eigen risico wordt aangesproken bij de vergoeding van de behandeling (minimaal 385 euro in 2022). Als je nog geen andere zorgkosten hebt gemaakt, dien je dit eigen risico eerst nog zelf te betalen. 

Voor behandeling in de Generalistische Basis GGZ gelden de door de NZa (Nederlandse Zorg Autoriteit) bepaalde tarieven. Als tarief wordt in de praktijk 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven gehanteerd. Wat er vergoed wordt hangt af van je zorgverzekeraar en de polis die je hebt afgesloten. Bij contractvrij werken betekent dit dat als je een zuivere restitutiepolis hebt je de behandeling meestal voor 90 tot 100% vergoed krijgt door je zorgverzekeraar. Cliënten met een natura polis krijgen een deel vergoed, hoe hoog dit is verschilt per verzekeraar, maar gemiddeld wordt 65-80 % van het marktconforme tarief vergoed. Je eigen risico wordt bij beide polissen eerst met je verrekend door de zorgverzekeraar. Laat jezelf uitgebreid informeren. Aanbevolen wordt om zelf contact op te nemen met je zorgverzekeraar en te vragen welk percentage vergoed wordt bij niet-gecontracteerde zorg binnen de generalistische Basis GGZ en of er op voorhand een machtiging/ akkoord verklaring dient te worden ingevuld in 2022.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heb je een verwijsbrief van de huisarts nodig en dient er sprake te zijn van een (vermoeden van ) een DSM-V classificatie die door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het verzekerde pakket is opgenomen.

Via onderstaande link is een overzicht te vinden van de polissen die elke verzekeraar aanbiedt en de bijbehorende vergoedingspercentages.

contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2022/


Vanaf 1-1-2022 overgang naar Zorg Prestatie Model

Per 1 januari 2022 wordt een nieuwe bekostiging voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) ingevoerd: het Zorgprestatiemodel. Er wordt per sessie gedeclareerd. Voor de overgang naar dit nieuwe model, moeten alle GGZ praktijken op 31-12-2021 alle lopende behandeltrajecten afsluiten en declareren volgens de oude wijze. Vanaf 1-1-2022 kunnen er nieuwe trajecten worden opgestart volgens de regels van het Zorg Prestatie Model. Houd er rekening mee dat je dan opnieuw eigen risico verschuldigd bent aan je zorgverzekeraar. Dit dubbele eigen risico -bij trajecten gestart in 2021- is een politieke keuze. Voor meer informatie over het Zorg Prestatie Model en wat dit voor gevolgen heeft voor cliënten, wordt verwezen naar de website van de beroepsvereniging LVVP:

​https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Bekostiging is vanaf 2022 niet meer op basis van een zorgtraject, maar op basis van

  • het type consult (diagnostiek of behandeling)
  • de duur van de consulten
  • het daadwerkelijk aantal consulten

Daarnaast is er geen standaardtarief per consult meer, maar heeft elke soort behandelaar en behandelsetting een eigen tarief.

Bij Boonpsychologie worden de behandelingen verricht door een Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3).

Er wordt gewerkt vanuit de setting "Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II",

Een zorgaanbieder valt onder sectie II indien deze voldoet aan onderstaande kenmerken:  

  1. De cliënt/patiënt kiest zelf zijn regiebehandelaar, die dus ook behandelt.
  2. De regiebehandelaar is persoonlijk zorginhoudelijk verantwoordelijk, levert de zorg zelfstandig, tenzij er sprake is van een opleidingssituatie (een opleiding wordt niet beschouwd als medebehandelaar) of waarneming.
  3. De in de vrijgevestigde praktijk in de Wet big-geregistreerde regie-behandelaren beschikken ieder over een op naam en persoonlijke AGB-code geregistreerd kwaliteitsstatuut.
  4. De vrijgevestigde praktijk is zelfstandig en is niet verbonden aan een instelling; er is geen sprake van juridische en/of financiële afhankelijkheid van een andere rechtspersoon.
  5. De bepaling van een vrijgevestigde aanbieder of instelling gebeurt aan de hand van de AGB-code van de praktijk.

Tarieven

Een overzicht van alle tarieven per consult vanaf 1 januari 2022, zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor behandeling door een Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) in de setting "Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II"

    Code                                        Intake / diagnostiek (directe tijd)                              Behandeling directe tijd

   CO0562                                    60 minuten € 163,37   

   CO0692                                     75 minuten €199.03

  CO0822                                      90 minuten  €244.07

   CO0497                                                                                                                                        45 minuten € 120,99

  CO0627                                                                                                                                         60 minuten € 143,71

  CO0757                                                                                                                                          75 minuten € 176,88

Bovenstaande tarieven zijn wettelijk vastgesteld door de Nederlands Zorg Autoriteit (NZA)

Alle indirecte tijd is bij de tarieven inbegrepen (voorbereiding, verplichte zorgvraagtypering met de HoNOS+, administratie, facturatie, verslaglegging, brieven voor huisarts, ed). 

 

Niet verzekerde (basis-pakket) zorg (OVP)

De behandeling in de Generalistische Basis GGZ wordt voor de meeste psychische classificaties (DSM-V) vergoed door de zorgverzekeraars. Een aantal klachten en diagnoses wordt echter (sinds 2013) niet meer vergoed, waaronder aanpassingsstoornissen, werkproblemen en relatieproblemen. Voor deze klachten kun je wel behandeld worden, echter moet je zelf de kosten voor behandeling betalen. Je hebt in dit geval geen verwijzing van de huisarts nodig. Daarnaast kunnen er andere redenen zijn dat je er zelf voor kiest om de behandeling niet door de zorgverzekeraar te laten vergoeden. Mocht er geen sprake zijn van een diagnose die valt onder de door het ZIN vastgestelde verzekerde zorg (onverzekerde prestatie, OZP) of als je de therapie verkiest geheel zelf te betalen is het tarief in 2022 € 100,00 per sessie van 45 minuten. Het gaat dan niet ten koste van je eigen risico. Een dubbele sessie (90 minuten) kost €195 euro.

Mocht je twijfelen, kijk dan de polisvoorwaarden van je zorgverzekering goed na of neem contact op met de praktijk. 

Voor schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan bijvoorbeeld bedrijfsarts, verzekeringsarts, centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) of andere partij binnen sociaalrechtelijke wetgeving wordt bij de betreffende instantie €89.50 in rekening gebracht.


No Show en annulering

Als je je afspraak wilt annuleren of verzetten, dan is dit uiteraard mogelijk en dan kun je dit zelf doen door een email te sturen of telefonisch contact op te nemen (bij geen gehoor een bericht achter te laten), uiterlijk 24 uur voor de afspraak. Mocht je, ongeacht de reden, niet binnen 24 uur voor de afspraak hebben geannuleerd dan is het beleid van Boon Psychologie dat er kosten in rekening worden gebracht. Voor een enkele sessie wordt €55 in rekening gebracht, voor een dubbele sessie €97,50. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.


Betalingsvoorwaarden

Aan het einde van elke maand ontvang je een factuur van de afspraken die deze maand hebben plaatsgevonden. Deze factuur wordt door jezelf rechtstreeks aan Boonpsychologie betaald. Deze factuur kun je zelf voor vergoeding indienen bij je zorgverzekeraar. Vanwege de bijkomende administratieve druk, stel ik het op prijs wanneer er ter plaatse aan de sessiekosten wordt voldaan middels pinbetaling. Facturen in ieder geval graag binnen 14 dagen voldoen. Wanneer facturen niet tijdig worden vergoed zonder opgaaf van reden, kan ik besluiten om geen vervolgsessies te plannen.


Overige betalingsvoorwaarden

Voor Overige betalingsvoorwaarden zie dit document:

Overige Betalingsvoorwaarden.

Heb je vragen, neem dan gerust contact op.